GARANTIER

DU KAN KÄNNA DIG TRYGG

SOM KUND KAN DU KÄNNA DIG TRYGG DÅ VI HAR ETT OMFATTANDE PROGRAM AV FÖRSÄKRINGAR OCH GARANTER. ALLT FÖR ATT DU SOM KUND SKA KÄNNA DIG TRYGG I BOSTADSAFFÄREN.

Försäkringar

Under byggtiden omfattas projekten av koncernens entreprenadförsäkringar.

En fastighetsförsäkring tecknas i samband med första inflyttningen, försäkringen avser fastigheten. Boende ansvarar för att teckna egen försäkring avseende sin bostadsrätt och lösöre.

Garantier

Uppförande av bostäder omfattas av entreprenadgaranti på fem år. Dock finns undantag såsom vitvaror, blandare, målning och tapetseringsarbeten där garantitiden är två år. Det är Stjärnhusens ansvar att under garantitiden avhjälpa eventuella fel. När förhands- och upplåtelseavtalet är tecknat ställs säkerhet för inbetalda förskott och inbetalda insatser och eventuella upplåteseavgifter. Säkerheten förvaras hos Bolagsverket.

Förening med god ekonomi

En väl genomarbetad ekonomisk plan ligger till grund för att bostadsrättsföreningen har goda ekonomiska förutsättningar. I ett led för att säkerställa detta granskas föreningens ekonomiska plan av två intygsgivare, auktoriserad av boverket och registreras hos Bolagsverket.

Vi tar ansvar för osålda lägenheter

För att säkerställa föreningens finansiering åtar sig Stjärnhusen att köpa samtliga osålda bostadsrättslägenheter i projektet till fullt pris senast sex månader efter inflyttning. Månadsavgiften betalas av Stjärnhusen tills lägenheterna sålts.

Besiktningar

Oberoende besiktningsman utför slutbesiktning innan inflyttning. Besiktningsmannen bedömer om bygganden är utförd i enlighet med gällande normer, bestämmelser och att arbetet är tillfredställande utfört.

Garantibesiktningen genomför cirka två år efter slutbesiktningen. Stjärnhusen bekostar eventuella fel och brister som uppstått vid garantibesiktningen.